nice black v3 shakira!

Try before u buy!!!Enjoy!!! Photobucket